Alg emprem SST-Cup dals minis a Laax havein en l’emprema cuorsa gia saviu festivar ils emprems podests. En duas cuorsas da RS havein Caduff Silas e Bundi Lean che han mussau dus constats e sperts percuors ed ein aschia arrivai duas gadas sil podest.

RS Lauf 1RS Lauf 2
1. Caduff Silas2. Caduff Silas
3. Bundi Lean3. Bundi Lean